Vintage Berber Haik, 11’11’ x 4’8 {IC-23}

Vintage Berber Haik, 11’11’ x 4’8 {IC-23}

$775.00